RI&E

een RI&E is niet ingewikkeld

Een RI&E is niet zo ingewikkeld

Voor veel bedrijven is de RI&E een lastig ding. Het kost tijd en levert weinig op, is ingewikkeld en waarom zou je bezig zijn met allerlei risico’s die in de meeste gevallen toch niet optreden.

Helaas zijn er een aantal wettelijke regels waar je als werkgever aan moet voldoen om te zorgen dat je werknemers zo min mogelijk risico lopen. Achtereenvolgens zijn dit:

 • De Arbowet
 • Het Arbobesluit
 • De Arboregeling

De belangrijkste algemene verplichtingen van artikel 5 Arbowet inzake de RI&E zijn:

 • In een RI&E legt de werkgever vast welke risico’s de werknemers tijdens de arbeid lopen (Art. 5, lid 1, Arbowet).
 • De RI&E bevat ook een overzicht van
  • 1. gevaren
  • 2. risico-beperkende maatregelen
  • 3. risico’s voor bijzondere categorieën van werknemers (tenminste jongeren en zwangere en borstvoeding gevende werknemers) (Art. 5, lid 1, Arbowet).
 • In de RI&E moet aandacht worden besteed aan de wijze waarop werknemer toegang hebben tot
  • preventiemedewerkers
  • de geregistreerde bedrijfsarts
  • een gecertificeerde hogere veiligheidskundige
  • of de gecertificeerde arbeidshygiënist
  • de gecertificeerde arbeids- en organisatiedeskundige
  • of de gecertificeerde arbodienst (Art. 5, lid 2, Arbowet).
 • Het bevat een plan van aanpak waarin wordt aangegeven welke maatregelen zullen worden genomen ter voorkoming of beperking van de risico’s (Art. 5, lid 3, eerste zin, Arbowet).
 • De maatregelen uit het plan van aanpak ter bestrijding van de risico’s moeten zijn voorzien van een termijn waarbinnen de maatregelen zijn gerealiseerd (Art. 5, lid 3, tweede zin, Arbowet).
 • De RI&E moet worden aangepast in de volgende situaties
  • 1. bij opgedane ervaringen
  • 2. bij gewijzigde werkmethoden, werkomstandigheden of stand van de wetenschap.
 • Merk op dat er dus niet staat dat je om de drie of vier jaar de RI&E opnieuw moet maken (Art. 5, lid 4, Arbowet).
 • Werknemers moeten de complete RI&E en het plan van aanpak kunnen inzien (art. 5, lid 6, Arbowet)

Dit klinkt allemaal nog steeds alsof een RI&E ingewikkeld is, maar als je goed leest, zie je eigenlijk precies wat de bedoeling is. Je moet als werkgever zorgen voor een veilige werkomgeving voor je medewerkers. Daarnaast moet je medewerkers betrekken bij het proces om de RI&E uit te voeren en je moet duidelijke instructies geven. Dus eigenlijk is die RI&E helemaal niet zo ingewikkeld.